Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Ngày 27/08/2021, Ông Trần Văn Nam - Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 598/KH-TTTV về việc Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tại Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.
Kế hoạch số 598/KH-TTTV của Trung tâm nhằm triển khai Kế hoạch số 6619 /KH-SXD ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phát huy sức mạnh của chính quyền và các tổ chức đoàn thể thuộc Trung tâm, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của viên chức, người lao động Trung tâm;
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; phát huy sự năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể; động viên, khuyến khích viên chức, người lao động tự giác phòng, chống dịch.

2. Yêu cầu
Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của các phòng, ban, đơn vị;
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật;
Kịp thời đề biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ viên chức, người lao động tự giác, tích cực tham gia phong trào phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của viên chức, người lao động. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của viên chức, người lao động, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, đặc biệt đợt tập trung thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa trên địa bàn thành phố. Các phòng, ban, đơn vị phát huy “4 tại chỗ”, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Sở Xây dựng; đề ra các giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong phòng, chống dịch để đạt hiệu quả cao nhất.
- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động toàn thể viên chức, người lao động vào cuộc, tạo sự đồng thuận, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.
- Phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động.
- Viên chức, người lao động trong Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly để ngăn chặn nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục viên chức, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chí thi đua
a) Đối với các phòng thuộc Trung tâm
Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, có tác động tích cực đến kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Trung tâm; không bị phê bình, nhắc nhở, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; đảm bảo tiến độ, chất lượng Phương án thiết kế mẫu Chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố và Bệnh viện dã chiến.
Chủ động theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu kịp thời cho Giám đốc Trung tâm (Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung tâm); có giải pháp, mô hình, cách làm mới, năng động, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch.
Đề cao trách nhiệm nêu gương, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt biện pháp 5K, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho viên chức, người lao động; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch cho khách hàng, đối tác.
Không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
b) Đối với cá nhân thuộc Trung tâm
Phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức; thi đua vừa chống dịch, vừa tham gia duy trì và ổn định sản xuất, đồng hành cùng Trung tâm phòng, chống dịch; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần cùng Trung tâm đảm bảo việc làm, đảm bảo thu nhập, chăm lo đời sống cho người lao động.
Có tham gia đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố bằng tiền, hiện vật, hàng hóa, máy móc...
Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật tại địa phương; không bị phê bình, nhắc nhở, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

2. Loại hình khen thưởng
a) Khen thưởng đột xuất
Đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt đột xuất, có cách làm hay sáng tạo được áp dụng tạo kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, có đóng góp hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch tiêu biểu, được báo chí, dư luận tôn vinh, thành phố ghi nhận.
b) Khen thưởng chuyên đề
Đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
3. Hình thức và tiêu chí khen thưởng
a) Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng
Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa tại Sở Xây dựng. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chí thi đua tại Điểm 1, Mục III, Kế hoạch này.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố
Tiêu chuẩn: Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua được quy định tại Điểm b, Điều 3, Mục III, Kế hoạch số 154/KH-UBND thành phố.
c) Cấp Nhà nước
Tiêu chuẩn: Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua được quy định tại Điểm c, Điều 3, Mục III, Kế hoạch số 154/KH-UBND thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các phòng thuộc Trung tâm căn cứ Kế hoạch này, triển khai thực hiện; Định kỳ trước ngày 16 hàng tháng, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 về Trung tâm (thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Trung tâm.
Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị đầu mối trong theo dõi thực hiện Kế hoạch; Theo dõi, tổng hợp, đánh giá về tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung tâm gửi Sở Xây dựng.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Phòng kịp thời phản ánh về Trung tâm (thông qua Phòng Tổ chức - hành chính) để điều chỉnh phù hợp./.

  Ý kiến bạn đọc

Văn phòng:

107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại:

0236.3621925

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây