Tin tức

Cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29-3

TỔ CHỨC

THÔNG TIN CUỘC THI - BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

I. THÔNG TIN CUỘC THI.
          - Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29 Tháng 3
          - Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.
          - Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Thanh Khê
          - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
          - Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).
          - Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
          - Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng.
          +Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  +Điện thoại: 0236.3.796.322
  +Website:
http://tuvanxaydungdn.vn/cong-vien-29-3/
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ :
    - Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
    - Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
    - Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
    - Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
    - Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
    - Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi nghị định 59/2015/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án QHXD vùng, QHĐT và QHXD khu chức năng đặc thù;
    - Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị và thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 06/2013/TT-BXD;
- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
          - Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
          - Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/03/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
   - Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu trung tâm;
    - Căn cứ Quyết định số 6969/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1:500 Đầu tư nâng cấp Công viên 29 tháng 3.
    - Theo Công văn số 3312/SXD-QHKT ngày 07/5/2019 của Sở Xây dựng và Thông báo số 58/TB-UBND ngày 15/5/2019 của UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe các sở, ngành chức năng báo cáo xin chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đất số 27 Điện Biên Phủ.
- Theo Công văn số 5270/SXD-QHKT ngày 10/7/2019 của Sở Xây dựng về việc liên quan đến thi tuyển phương án điều chỉnh quy hoạch kiến trúc Công viên 29 tháng 3.
- Theo Công văn số 4980/UBND-ĐTĐT ngày 24/7/2019 của UBND thành phố về việc liên quan đến thi tuyển phương án điều chỉnh quy hoạch kiến trúc Công viên 29 tháng 3.
- Căn cứ Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 của UBND quận về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tuyển phương án điều chỉnh quy hoạch kiến trúc Công viên 29 tháng 3.
* Link tải căn cứ pháp lý: https://drive.google.com/open?id=1QZjZ-ax589be8BwvPPv7Hq1mmPStNUc3

III. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
* Link tải Quyết định Thành lập ban tổ chức cuộc thi:
https://drive.google.com/open?id=1OfQu6kxRQwTcLUsVkUeZh3sAx_2bwrle

 

 

QUY CHẾ THI TUYỂN

CUỘC THI PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC CÔNG VIÊN 29-3

QUY CHẾ THI TUYỂN.
  1. Hình thức thi tuyển:
Thi tuyển hạn chế, mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, đạt giải trong các cuộc thi trước tham dự.
  1. Mục đích:
-  Làm căn cứ để các tổ chức tư vấn thiết kế, các cá nhân có đủ điều kiện tham gia và thực hiện.
- Làm cơ sở để Ban Tổ chức và Hội đồng tuyển chọn làm việc hiệu quả và đúng quy định.
  1. Yêu cầu của cuộc thi:
 - Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 - Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.
  1.  Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng tuyển chọn, Tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.
- Các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên doanh do các bên tự thỏa thuận, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.
  1. Thành phần Ban Tổ chức, Hội đồng tuyển chọn:
- Ban Tổ chức cuộc thi: Gồm các thành viên là lãnh đạo UBND thành phố, đại diện UBND Quận, các Sở, ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 của UBND quận Thanh Khê.
- Hội đồng tuyển chọn: Gồm các thành viên là những chuyên gia và cán bộ quản lý trong các lĩnh vực: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, các Hội Liên hiệp, các trường Đại học do Ban Tổ chức cuộc thi tham mưu, đề xuất thành lập.
  1. Yêu cầu hồ sơ tham gia dự thi:
6.1. Đăng ký tham gia dự thi.
  Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
          - Đơn đăng ký dự thi (Phụ lục 1).
     - Hồ sơ năng lực (Phụ lục 2).
  Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức thông qua phòng Tư vấn xây dựng công trình, Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng (Tổ kỹ thuật giúp việc của Ban Tổ chức).
  Căn cứ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn tất cả các đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu, mời tham gia dự thi.
6.2. Nộp sản phẩm dự thi.
a) Yêu cầu chung:
- Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 phương án thiết kế;
  - Các đơn vị được mời tham gia dự thi có 40 ngày để thực hiện phương án (bao gồm cả thời gian nghiên cứu khảo sát hiện trạng, hỏi và trả lời liên quan đến cuộc thi).
  - Sản phẩm dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.
* Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Ban Tổ chức trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.
b) Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi bằng tiếng Việt, phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:
- Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)
- Phương án dự thi, bao gồm: 18 bộ bản vẽ + thuyết minh khổ giấy A3 (kèm đĩa CD ghi file mềm autocad, thuyết minh file word, file hình ảnh), thể hiện các nội dung:
    +Ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc.
           +Tổng mặt bằng thiết kế chi tiết không gian.
           +Giải pháp thiết kế.
           +Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
           +Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ
           +Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa.
            +Khái toán kinh phí, hiệu quả kinh tế.
  - 01 bộ bản vẽ trưng bày bồi trên bảng cứng khổ A1, thể hiện các nội dung:
           +Mặt bằng tổng thể (thống nhất tỉ lệ 1:500), các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình.
           +Các phối cảnh công trình, phối cảnh chi tiết, tiểu cảnh.
           +Các bản vẽ khác (đơn vị dự thi đề xuất thêm để làm nổi bật ý tưởng).
           +Các bản vẽ đề xuất giải pháp hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường.
          - Mô hình phương án (khuyến khích có).
          - Video minh họa phương án (khuyến khích có).
6.3. Nguyên tắc ẩn danh.
  Đơn vị dự thi tự chọn một “Mã ẩn danh” cho phương án, gồm 2 chữ cái và hai chữ số (ví dụ: AB12).
  Phương án dự thi chỉ thể hiện mã ẩn danh, không được tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến đơn vị dự thi.
  Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi được bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng tuyển chọn hoàn thành nhận xét đánh giá các phương án dự thi.
* Ghi chú: Ban Tổ chức không nhận hồ sơ có ghi tên đơn vị dự thi hoặc ký hiệu có thông tin liên quan đơn vị dự thi.
6.4. Bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển.
  Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đơn vị dự thi được thông báo thời điểm, địa điểm chính thức tiến hành bảo vệ phương án trước Hội đồng Tuyển chọn.
  Mỗi đơn vị cử đại diện báo cáo, bảo vệ phương án theo hình thức trình chiếu, thuyết minh. Đơn vị dự thi chuẩn bị file và chiếu tại thời điểm báo cáo. Trường hợp báo cáo theo hình thức khác, đơn vị dự thi tự trang bị các phương tiện cần thiết.
  Thời gian mỗi đơn vị báo cáo tối đa 15 phút, đơn vị nước ngoài 25 phút.
6.5. Quy trình chấm chọn phương án.
Sau khi nghiên cứu các phương án dự thi và nghe các đơn vị trình bày, Hội đồng tuyển chọn phân tích, đánh giá, chấm chọn. Các phương án có số điểm cao nhất được xếp hạng theo cơ cấu giải thưởng.
Tiêu chí đánh giá phương án:
TT Chỉ tiêu đánh giá Điểm tối đa
1 Ý tưởng quy hoạch, phục vụ cộng đồng 10
2 Giải pháp quy hoạch 40
3 Giải pháp kiến trúc 30
4 Giải pháp kỹ thuật 10
5 Giải pháp kinh tế 5
6 Thuyết minh bảo vệ ph­ương án 5
  Tổng số điểm 100

* Lưu ý: Thang điểm trên có thể thay đổi theo sự thống nhất của Hội đồng tuyển chọn trong phiên họp chấm chọn đầu tiên
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tuyển chọn ký xác nhận.
Các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển không có quyền yêu cầu giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.
6.6. Công bố kết quả và trao giải.
Ban Tổ chức tổng hợp kết quả báo cáo cơ quan quyết định đầu tư và chủ đầu tư quyết định, công bố kết quả chính thức của cuộc thi. Trường hợp chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư cần nghe chi tiết thì chỉ những phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để báo cáo khi có yêu cầu.
Lễ trao giải thưởng được tổ chức sau khi có kết quả được duyệt.
7. Cơ cấu giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ là 550.000.000 đồng, trong đó:
     - 01 Giải nhất                 : 300.000.000 đồng.
          - 01 Giải nhì                   : 70.000.000 đồng.
          - 01 Giải cộng đồng       : 40.000.000 đồng.
          - Hỗ trợ các đội dự thi vào vòng trong (top 07 đội đạt điểm cao trừ các đội đạt giải): 140.000.000 đồng.
Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định, được gửi đến các đơn vị sau khi chủ đầu tư phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.
8. Quyền và trách nhiệm của đơn vị dự thi.
Thực hiện đúng theo quy chế này.
Trường hợp sao chép hoặc sử dụng lại một phần đồ án quy hoạch, kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tác giả của đồ án đó.
Không sử dụng phương án đạt giải tại cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi nào khác.
Đơn vị có phương án xếp hạng cao sẽ được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo.
Trường hợp không thương thảo được hoặc đơn vị có phương án xếp hạng cao từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thiết kế phù hợp để thực hiện.
9. Quyền và trách nhiệm của Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tổ chức cuộc thi công khai minh bạch. Mọi yêu cầu phải được thông báo đến các đơn vị dự thi đầy đủ rõ ràng.
- Bảo vệ thông tin của các đơn vị dự thi.
- Sở hữu toàn bộ sản phẩm tham gia dự thi.
- Thanh toán kinh phí giải thưởng cho các đơn vị dự thi theo quy định.
- Yêu cầu đơn vị dự thi hoàn trả kinh phí giải thưởng nếu phát hiện đơn vị sử dụng phương án đạt giải cuộc thi này vào cuộc thi khác.
- Lựa chọn một đơn vị đủ năng lực và phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo dựa trên ý tưởng và kết quả nghiên cứu của nhiều phương án trong cuộc thi này nhưng phải ghi rõ nguồn trong khi sử dụng.

 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

CUỘC THI PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC CÔNG VIÊN 29-3

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.

1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

- Tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng.
- Quy chuẩn QCXDVN 10:2014/BXD về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
- Quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD về công trình ngầm đô thị.
- Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.
- Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4319: 2012 về nhà và Công trình Công cộng

Nguyên tắc cơ bản thiết kế:
- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 9257 : 2012 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế;
- Tiêu chuẩn thiết kế nước ngoài (nếu có) (Tiêu chuẩn áp dụng cần đảm bảo sự đồng bộ, tuân thủ quy định, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong trong hoạt động xây dựng theo thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ xây dựng)

2. Vị trí, đặc điểm khu đất, ranh giới, phạm vi nguyên cứu.
2.1 Vị trí, đặc điểm khu đất:
Khu đất nghiên cứu thuộc phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khu đất quy hoạch có đặc điểm sau:
- Tổng diện tích khu đất nghiên cứu là 196.088m2, trong đó diện tích mặt nước là 107.278m2.

- Tứ cận khu đất như sau:

+ Phía đông giáp:      Khu dân cư hiện trạng;

+ Phía tây giáp:         Đường Nguyễn Tri Phương;

+ Phía nam giáp:       Khu đất thương mại dịch vụ;

+ Phía bắc giáp:           Đường Điện biên phủ và điểm trung chuyển bến xe buýt.
Link tài ảnh gốc vị trí, đặc điểm khu đất:
https://drive.google.com/open?id=1ZvL_NMFpn3_o4cUVVogriO4_MIWCXGcF


       2.2 Ranh giới phạm vi nghiên cứu:
* Ranh giới cứng: Diện tích khoảng 19,6ha, là ranh giới nghiên cứu quy hoạch bao gồm phạm vi diện tích được xác định theo các văn bản pháp lý như sau:
- Quyết định số 6969/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 đầu tư nâng cấp Công viên 29 tháng 3, với tổng diện tích 188.217m2 (bao gồm cả phần diện tích đã giải tỏa nút giao thông Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ và các rẻo đất di dời mồ mã.
- Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đất số 27 Điện Biên Phủ với diện tích quy hoạch được duyệt là 1.982m2.
- Thông báo số 169/TB-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 7465/SXD-QLKTr ngày 05/9/2016 về hoán đổi cho Công ty Cổ phẩn Đại lý Jean Desjoyaux và Báo cáo số 437/BC-STNMT ngày 10/6/2019, đề xuất thu hồi khu đất có diện tích 666m2 tại Công viên 29/3 để mở rộng công viên.
* Ranh giới mềm: là ranh giới nghiên cứu quy hoạch bao gồm ranh giới cứng và các khu vực dự án lân cận xunh quanh có liên quan đến dự án, bao gồm:
- Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.
- Cầu đi bộ vượt đường Nguyễn Tri Phương trước Công viên 29/3.
- Dự án Cầu đi bộ vượt đường Điện Biên Phủ trước Công viên 29/3: Theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán thì vị trí cầu đi bộ vượt đường Điện Biên Phụ tại khu vực trước cổng chính công viên, chiều dài toàn cầu 35,1m, mặt cắt ngang cầu rộng 3,5m, cầu thang bộ bao gồm 2 nhánh lên xuống bố trí 2 bên vỉa hè bề rộng 1,9m.
- Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim: Theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1:500 thì diện tích khu đất là 14.615m2, xây dựng công trình phức hợp 18 tầng + 02 tầng hầm, gồm 01 khối tháp khách sạn – căn hộ du lịch 14 tầng và 01 khối tháp văn phòng cho thuê 14 tầng có chung khối đế thương mai dịch vụ 04 tầng, diện tích xây dựng 9.644m2, mật độ xây dựng khối đế 65,3%, tổng chiều cao 75m.
- Đề án phát triển tuyến phố ẩm thực cơm niêu dọc theo đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Điện Biên Phủ) thuộc đề án phát triển dịch vụ quận Thanh Khê giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo của Quận ủy Thanh Khê.
- Chương trình chỉnh trang và tái thiết đô thị của thành phố theo chủ trương của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 5213/UBND-QLĐT ngày 02/8/2019 của UBND thành phố về việc triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy.
* Ranh giới khu đất nghiên cứu
Linh tải ảnh gốc Ranh giới khu đất nghiên cứu: https://drive.google.com/open?id=1hiddvSlDF2cnQPEPHdpTBLab4dlSFzcw

     * Ranh giới khu đất trên google map:
Linh tải ảnh gốc Ranh giới khu đất trên google map: https://drive.google.com/open?id=1kXkBCXVpXEjwggHq0IliVmNwxKJnh8jo

4. Yêu cầu thiết kế:
4.1 Yêu cầu chung:
- Xác định tính chất và chức năng công viên 29/3 là công viên văn hóa, với chức năng công viên tổng hợp phục vụ cho nhiều đối tượng.
- Phương án quy hoạch tổ chức không gian có thể sử dụng một phần hoặc không sử dụng tổng mặt bằng đã được phê duyệt trước đây.
- Phương án thiết kế quy hoạch tối ưu, có tính sáng tạo và khả thi, đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp, tạo được sự gắn kết hài hòa với không gian đô thị xung quanh, tạo lập hình ảnh đặc trưng riêng, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
- Phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc công viên 29/3 phải hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của thành phố và là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa trong các dịp lễ, tết, các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan mặt nước công trình, cảnh quan cây xanh, khu vực vui chơi, giải trí
- Dự báo được các biến động có thể gặp trong tương lai, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài.
- Xác định giải pháp tổ chức không gian công viên,  giải pháp phân khu cơ cấu chức năng hợp lý đạt các tiêu chí:
+ Có tầm nhìn và thiết kế triết lý xuyên suốt
+ Độc đáo và ấn tượng, tạo dựng hình ảnh và thương hiệu
+ Phong phú và đa dạng
+ Sáng tạo, linh hoạt
+ Tiện nghi và tiếp cận
+ Sinh thái và bền vững

- Phù hợp với đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên của địa phương
- Đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, đặc điểm của vùng miền địa phương.
4.2 Các yêu cầu cụ thể:
        - Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc: Đề xuất các chỉ tiêu về sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kinh tế xã hội phù hợp với quy chuẩn - tiêu chuẩn hiện hành, vừa đảm bảo chất lượng sống cao của khu vực trung tâm vừa tạo sự hài hòa.
- Giải pháp giao thông: Có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi, kết nối với hệ thống giao thông xung quanh công viên, kết nối với hệ thống giao thông công cộng của thành phố (Giải pháp bố trí kết hợp Trạm trung chuyển xe buýt tại số 27 đường Điện Biên Phủ), có giải pháp bố trí chỗ để xe dịch vụ cho công viên kết hợp tăng cường thêm chỗ để xe cho khu vực xung quanh.
- Giải pháp kiến trúc: Có quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế cho từng hạng mục công trình cụ thể, hình thức thẩm mỹ phù hợp, đảm bảo các trang thiết bị tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của công viên.
- Giải pháp không gian: Tổ chức các không gian cây xanh - mặt nước hài hòa với cảnh quan khu vực, tổ chức các lối đi dạo, chỗ  nghỉ kết hợp các tượng trang trí, khu vườn tượng chủ đề có quy mô phù hợp về lịch sử văn hóa đất Quảng, các sân chơi liên hoàn, tập luyện thể dục thể thao, không gian để tổ chức các sự kiện, lễ hội…
- Giải pháp tường rào ranh giới công viên: Đề xuất giải pháp tường rào mềm bao quanh công viên phù hợp, đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi, lưu ý có giải pháp với tường rào ranh giới phía Đông của công viên, nơi tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu.
- Giải pháp đối với hồ nước hiện trạng: Đề xuất giải pháp hợp lý đối với hồ nước hiện trạng trong đó lưu ý không xây dựng các công trình nhà hàng, thủy tạ ven bờ hồ và trên bờ hồ, có giải pháp khai thác mặt hồ phù hợp vừa tạo cảnh quan, vừa điều tiết nước, vừa phục vụ tưới cây, hệ thống phun nước kết hợp chiếu sáng vào ban đêm, giải pháp xử lý ô nhiễm, giải pháp thoát nước vào hồ…
- Giải pháp cây xanh: Đảm bảo tỉ lệ cây xanh che phủ bóng mát theo tiêu chuẩn, phân bố hợp lý, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cây xanh hiện trạng, có giải pháp di dời (nếu có).
- Đối tượng sử dụng: Giải pháp quy hoạch kiến trúc phải đáp ứng được yêu cầu của nhiều đối tượng, trong đó có người già, trẻ em và người tàn tật.
- Kết nối công viên với khu vực xung quanh:
+ Đề xuất tổ chức không gian cảnh quan trên vỉa hè các trục đường xung quanh khu vực công viên bao gồm Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương.
+ Đề xuất giải pháp phù hợp cho khu vực tiếp giáp phía Đông của công viên với khu dân cư hiện hữu.
+ Đề xuất giải pháp kết nối với tuyến phố ẩm thực cơm niêu dọc theo tuyến đường Nguyễn Tri Phương.
+ Đề xuất giải pháp kết nối với khu vực thương mại thuộc Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim.
+ Đề xuất giải pháp tận dụng cầu vượt đi bộ hiện trạng (đường Nguyễn Tri Phương trước công viên) và cầu vượt đi bộ dự kiến (đường Điện Biên Phụ trước công viên) để kết nối với khu vực xung quanh.
+ Đề xuất giải pháp kết nối với nhà ga BRT đường Nguyễn Tri Phương.
+ Đề xuất khả năng phát triển mở rộng trong tương lai theo dự án chỉnh trang và tái thiết đô thị của thành phố đảm bảo tầm nhìn phát triển quy hoạch từ nay đến năm 2045, trong đó đầu tư cải tạo, nâng cấp chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị, khu dân cư cũ, xuống cấp không bảo đảm điều kiện về an toàn, mỹ quan, giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
- Giải pháp hạ tầng kỹ thuật liên quan: Đề xuất các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật của công viên đảm bảo phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả, đảm bảo khả năng tái tạo sử dụng, bao gồm hệ thống thoát nước chung, hệ thống thu gom nước quanh hồ, hệ thống cấp nước tưới cây, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm nguồn nước, rác thải…
- Giải pháp về kinh tế, kỹ thuật: Đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật, tài chính, xác định nhu cầu đầu tư, giai đoạn đầu tư có hạng mục ưu tiên đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và tính toán hiệu quả kinh tế, đề xuất các kịch bản hoạt động, khai thác sử dụng công viên phù hợp, các giải pháp kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hạng mục công trình phù hợp.
- Giải pháp bảo vệ môi trường: Đánh giá sơ bộ tác động môi trường kèm các giải pháp bảo vệ môi trường.
* Lưu ý: Có thể đề xuất thêm nội dung khác nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu sử dụng đối với công viên.
5. Về Kinh tế.
          Kinh phí đầu tư xây dựng tiết kiệm phù hợp với điều kiện địa phương, vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm.
Khuyến khích các ý tưởng, giải pháp có khả năng kêu gọi đầu tư rộng rãi.

Linh tải toàn bộ ảnh hiện trạng: https://drive.google.com/open?id=1AsUaglCb4TpawEepVU2lUYzpw89CR6th

 

Kế hoạch thi tuyển

CUỘC THI PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC CÔNG VIÊN 29-3


IV. KẾ HOẠCH THI TUYỂN.
 
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
Công tác chuẩn bị cuộc thi  
1
 
- Thành lập Ban Tổ chức; Hội đồng tuyển chọn, Tư vấn tổ chức cuộc thi.
- Thu thập tài liệu, tổng hợp và hoàn tất các hồ sơ pháp lý có liên quan đến cuộc thi.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi.
- Xây dựng Nhiệm vụ thi tuyển.
- Xây dựng Quy chế thi tuyển.
- Lập dự toán kinh phí thi tuyển.
- Khởi động website cuộc thi.
    5/8/2019 – 9/8/2019
 
2 Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung tại mục 1 9/8/2019 – 14/8/2019 
3 Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt các nội dung mục 1 14/8/2019 – 15/8/2019
4 Công bố thông tin cuộc thi (đăng báo, đài truyền hình) 16/8/2019
5 Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi 16/8/2019 – 22/8/2019
6 Xét chọn và mời các đơn vị đủ năng lực tham dự cuộc thi (Ban Tổ chức) 23/8/2019
7 Các đơn vị khảo sát hiện trạng khu đất 24/8/2019 – 25/8/2019
8 Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi 26/8/2019 – 26/9/2019
9 Tiếp nhận bài dự thi 27/9/2019 – 01/10/2019
Chấm chọn phương án và công bố, trao giải  
10 Sơ khảo các bài dự thi 02/10/2019 – 03/10/2019
11 Triển lãm các bài dự thi 02/10/2019 – 07/10/2019
12 Các đơn vị dự thi bảo vệ phương án 05/10/2019
13 Hội đồng tuyển chọn chấm chọn.
14 Công bố, trao giải  Tháng 10/2019
 

LIÊN HỆ

Cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29 tháng 3

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng.
- Địa chỉ: số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236. 3797925 (gặp Chị Hương hoặc Anh Tài)
- Email: xuanhuong.ktk7@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây