Tin tức

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VƯỜN TƯỢNG APEC MỞ RỘNG

BAN TỔ CHỨC - thông tin cuộc thi

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VƯỜN TƯỢNG APEC MỞ RỘNG

I. THÔNG TIN CUỘC THI.
- Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc Vườn tượng APEC mở rộng.
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng.
+Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
+Điện thoại: 0236.3.797.925
+Website: http://tuvanxaydungdn.vn/thi-tuyen/cong-vien-apec/

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ :
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc Hội khóa XII, ký họp thứ 5 ngày 17/6/2009;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 24/09/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Vườn tượng APEC mở rộng;
- Căn cứ Thông báo số 165/TB-UBND ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe các sở, ngành chức năng báo cáo xin chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố;
- Căn cứ Thông báo số 07/TB-VP ngày 07/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kết luận của phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai của công trình trọng điểm tại các khu đất dự kiến thu hồi để đầu tư công trình công cộng (lần 2);

III. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VƯỜN TƯỢNG APEC MỞ RỘNG
Ngày 08/04/2019 UBND TP Đà Nẵng  đã có Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi quy hoạch, kiến trúc Vườn tượng APEC mở rộng. 
Theo đó, Ban tổ chức Cuộc thi quy hoạch, kiến trúc Vườn tượng APEC mở rộng gồm có:
1 - Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng: Trưởng Ban
2 - Ông Thái Ngọc Trung - Phó Gám đốc Sở xây dựng: Phó Trưởng ban
3 - Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao: Thành viên
4 - Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ: Thành viên
5 - Đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải: Thành viên
6 - Đại diện Lãnh đạo UBND Quận Hải Châu: Thành viên
7 - Đại diện Lãnh đạo Ban QLDA  ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị: Thành viên
8 - Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng: Thành viên
 

 

QUY CHẾ THI TUYỂN

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VƯỜN TƯỢNG APEC MỞ RỘNG

Quy chế thi tuyển.
1. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong và ngoài nước.
2. Mục đích
-  Làm căn cứ để các tổ chức tư vấn thiết kế, các cá nhân có đủ điều kiện thiết kế phương án.
- Làm cơ sở để Ban Tổ chức và Hội đồng tuyển chọn tìm kiếm ý tưởng quy hoạch thiết kế kiến trúc tối ưu cho Vườn tượng APEC mở rộng;

3. Yêu cầu của cuộc thi
 - Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển phương án thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 - Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành.
- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.

4. Đối tượng và điều kiện dự thi
Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng tuyển chọn, Tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ các điều kiện sau đây đều được quyền tham gia dự thi:
- Các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên doanh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm.

5. Thành phần  ban tổ chức, hội đồng thi tuyển
- Ban Tổ chức cuộc thi: Gồm các thành viên là lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các Sở, ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng;
- Hội đồng cố vấn chuyên môn và Hội đồng tuyển chọn: Gồm các thành viên là những chuyên gia và cán bộ quản lý trong các lĩnh vực: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng do Ban Tổ chức cuộc thi tham mưu, đề xuất.

6. Yêu cầu hồ sơ tham gia dự thi
6.1. Đăng ký tham gia dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Đơn đăng ký dự thi (Phụ lục 1).
- Hồ sơ năng lực (Phụ lục 2).
Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức.
Căn cứ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn tất cả các đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu, mời tham gia dự thi.
6.2. Nộp sản phẩm dự thi
a) Yêu cầu chung:
- Mỗi đơn vị tham gia không quá 02 phương án thiết kế;
- Các đơn vị được mời tham gia dự thi có 30 ngày để thực hiện phương án (bao gồm cả thời gian nghiên cứu khảo sát hiện trạng, hỏi và trả lời liên quan đến cuộc thi).
- Sản phẩm dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức. 
* Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Ban Tổ chức trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.
b) Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:
- Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi (Phụ lục 3)
- Phương án dự thi, bao gồm:12 bộ bản vẽ+ thuyết minh khổ giấy A3 (kèm file mềm ghi  đĩa CD), thể hiện các nội dung:
+ Ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc.
+ Tổng mặt bằng thiết kế chi tiết không gian.
+ Giải pháp thiết kế.
+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình (nếu có).
+ Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ
+ Các hình ảnh, phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết minh họa.
+ Video (nếu có).
+ Khái toán kinh phí, hiệu quả kinh tế.
- 01 bộ bản vẽ trưng bày bồi trên bảng cứng khổ A1, thể hiện các nội dung:
+ Mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình.
+ Các phối cảnh công trình, phối cảnh chi tiết.
+ Các bản vẽ khác (đơn vị dự thi đề xuất thêm để làm nổi bật ý tưởng). 
- Mô hình phương án (nếu có).
6.3. Nguyên tắc ẩn danh
Đơn vị dự thi tự chọn một “Mã ẩn danh” cho phương án, gồm 2 chữ cái và hai chữ số (ví dụ: AB12).
Phương án dự thi chỉ thể hiện mã ẩn danh, không được tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến đơn vị dự thi.
Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi được bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng tuyển chọn hoàn thành nhận xét đánh giá các phương án dự thi.
* Ghi chú: Ban Tổ chức không nhận hồ sơ có ghi tên đơn vị dự thi hoặc ký hiệu có thông tin liên quan đơn vị dự thi.
6.4. Bảo vệ phương án trước Hội đồng tuyển chọn
Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đơn vị dự thi được thông báo thời điểm, địa điểm chính thức tiến hành bảo vệ phương án trước Hội đồng Tuyển chọn.
Mỗi đơn vị cử đại diện báo cáo, bảo vệ phương án theo hình thức trình chiếu, thuyết minh. Đơn vị dự thi chuẩn bị file và chiếu tại thời điểm báo cáo. Trường hợp báo cáo theo hình thức khác, đơn vị dự thi tự trang bị các phương tiện cần thiết.
Thời gian mỗi đơn vị báo cáo tối đa 15 phút.
6.5. Quy trình chấm chọn phương án
Sau khi nghiên cứu các phương án dự thi và nghe các đơn vị trình bày, Hội đồng tuyển chọn phân tích, đánh giá, chấm chọn. Các phương án có số điểm cao nhất được xếp hạng theo cơ cấu giải thưởng.
 
Tiêu chí đánh giá phương án:
TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM TỐI ĐA
1 Giải pháp quy hoạch 40
2 Giải pháp kiến trúc 35
3 Giải pháp kỹ thuật 10
4 Giải pháp kinh tế 10
5 Thuyết minh bản vẽ phương án 05
  Tổng cộng 100
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tuyển chọn ký xác nhận. 
Các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển không có quyền yêu cầu giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.
6.6. Công bố kết quả và trao giải
Ban Tổ chức tổng hợp kết quả báo cáo cơ quan quyết định đầu tư và chủ đầu tư quyết định, công bố kết quả chính thức của cuộc thi. Trường hợp chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư cần nghe chi tiết thì chỉ những phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để báo cáo khi có yêu cầu.
Lễ trao giải thưởng được tổ chức sau khi có kết quả được duyệt.

7. Cơ cấu giải thưởng. 250 triệu, trong đó:
- 01 Giải nhất : 150 triệu đồng.
- 01 Giải nhì   : 50 triệu đồng.
- Hỗ trợ 05 đội thi vào vòng trong: 50 triệu đồng.
Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định, được gửi đến các đơn vị sau khi chủ đầu tư phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

8. Quyền và trách nhiệm của đơn vị dự thi
Thực hiện đúng theo quy chế này.
Trường hợp sao chép hoặc sử dụng lại một phần đồ án quy hoạch, kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tác giả của đồ án đó.
Không sử dụng phương án đạt giải tại cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi nào khác.
Đơn vị có phương án xếp hạng cao sẽ được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Nếu đơn vị được chọn không đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.
Trường hợp không thương thảo được hoặc đơn vị có phương án xếp hạng cao từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thiết kế phù hợp để thực hiện.

9. Quyền và trách nhiệm của Ban tổ chức cuộc thi
Tổ chức cuộc thi công khai minh bạch. Mọi yêu cầu phải được thông báo đến các đơn vị dự thi đầy đủ rõ ràng.
Bảo vệ thông tin của các đơn vị dự thi.
Sở hữu toàn bộ sản phẩm tham gia dự thi.
Thanh toán kinh phí giải thưởng cho các đơn vị dự thi theo quy định.
Yêu cầu đơn vị dự thi hoàn trả kinh phí giải thưởng nếu phát hiện đơn vị sử dụng phương án đạt giải cuộc thi này vào cuộc thi khác.
Lựa chọn một đơn vị đủ năng lực và phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo dựa trên ý tưởng và kết quả nghiên cứu của nhiều phương án trong cuộc thi này nhưng phải ghi rõ nguồn trong khi sử dụng.

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

CUỘC THI PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VƯỜN TƯỢNG APEC MỞ RỘNG

IV. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
- Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng.
- Quy chuẩn QCXDVN 10:2014/BXD về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
- Quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD về công trình ngầm đô thị.
- Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
- Tiêu chuẩn thiết kế nước ngoài (nếu có) (tiêu chuẩn áp dụng cần đảm bảo sự đồng bộ, tuân thủ quy định áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong hoạt động xây dựng theo thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng).
2. Vị trí, đặc điểm khu đất, ranh giới, phạm vi nguyên cứu
2.1 Vị trí, đặc điểm khu đất
Khu đất nghiên cứu Vườn tượng APEC mở rộng thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khu đất quy hoạch có đặc điểm sau: 
- Diện tích khu đất: 8.668m2
- Phía Đông: Giáp đường Bạch Đằng nối dài (36m(9m+15m+12m)).
- Phía Tây: Giáp đường 2 tháng 9 (33m (5,0 + 11,5 +6)).
- Phía Nam: Đường Bình Minh 4.     
- Phía Bắc: Khu vườn tượng APEC hiện trạng.
 
2.2 Ranh giới phạm vi nghiên cứu : theo quy hoạch được duyệt, có mở rộng không gian nghiên cứu từ Cầu Rồng đến Cầu Trần Thị Lý.
3. Yêu cầu thiết kế
3.1 Yêu cầu chung
Xây dựng công viên công cộng kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng kết nối với vườn tượng APEC hiện trạng, nhằm đáp ứng các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động thường nhật của người dân thành phố và du khách, tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu vực phía Tây Cầu Rồng.
3.2 Các yêu cầu về thiết kế:
- Xác định giải pháp tổ chức không gian công viên, không gian đảm bảo các tiêu chí: độc đáo, mỹ quan, tiết kiệm, khả thi, phù hợp với bối cảnh khu vực về cảnh quan, hình thái, khí hậu.
- Đề xuất giải pháp thiết kế cho từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đề xuất các phương án kết nối về không gian, cảnh quan, giao thông, chức năng và đối với các với các công trình lân cận: Vườn tượng APEC hiện trạng, Cổ Viện Chàm, phương án cải tạo nút giao thông phía Tây Cầu Rồng, Cảnh quan ven sông dọc đường Bạch Đằng nối dài, khu công viên đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi.  
- Đề xuất các giải pháp hạ tầng liên quan như: giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, khu vực đậu xe.
- Đề xuất các trang thiết bị tiện nghi, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của công viên.
- Đề xuất các kịch bản hoạt động, khai thác sử dụng công viên, phương án vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm.
 

Kế hoạch thi tuyển

CUỘC THI PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VƯỜN TƯỢNG APEC MỞ RỘNG

STT NỘI DUNG THỜI GIAN
1  Mời các đơn vị đủ năng lực tham dự cuộc thi (dự kiến) 19/04/2019
2 Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi 20/04/2019 - 21/05/2019
3 Tiếp nhận và sơ khảo bài dự thi 22/05/2019 - 25/05/2019
Chấm chọn phương án và công bố, trao giải  
4 Các đơn vị dự thi bảo vệ phương án 26/05/2019 - 30/05/2019
5 Hội đồng thi tuyển chấm chọn.
6 Công bố, trao giải 31/05/2019 - 02/06/2019

LIÊN HỆ

CUỘC THI CÔNG VIÊN APEC

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng.
- Địa chỉ: số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236. 3797925 (gặp Chị Hương hoặc Anh Tài)
- Email: xuanhuong.ktk7@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây