Tin tức

CUỘC THI PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC MẪU NHÀ Ở, NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Theo Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

STT

Đơn vị

Vai trò

1

UBND Thành phố Đà Nẵng

Trưởng ban

2

Sở Xây dựng 

Phó ban

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

4

Sở Tài chính

Thành viên

5

Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng

Thành viên

6

Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

Thành viên

7

Ban Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng

Thành viên

8

Viện Quy hoạch xây dựng

Thành viên

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

Theo Quyết định số 6945/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

 HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

1. KTS. Nguyễn Ngọc Tuấn                  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

2. KTS. Vũ Quang Hùng                      Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

3. KTS.Tô Văn Hùng                           Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng

4. Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

5. KTS. Nguyễn Thành Tiến                 Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng

6. KTS. Lê Tự Gia Thạnh                    Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng

7. Đại diện Liên hiệp các hội KHKT thành phố Đà Nẵng

8. KTS Đại diện Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng

9. KTS Đại diện trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

 

QUY CHẾ THI TUYỂN

QUY CHẾ CUỘC THI PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC MẪU NHÀ Ở, NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

1.Thông tin cuộc thi

- Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế mẫu nhà ở và nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Hình thức thi tuyển: thi tuyển rộng rãi.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng;

- Ban tổ chức cuộc thi: Gồm các thành viên là lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các Sở, ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng.

- Hội đồng cố vấn chuyên môn và Hội đồng tuyển chọn: Gồm các thành viên là những chuyên gia và cán bộ quản lý trong các lĩnh vực: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kinh tế do Ban tổ chức cuộc thi tham mưu, đề xuất.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng (đồng).

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính.

- Đơn vị tư vấn cuộc thi: Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng;

+ Địa chỉ: Số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 02363797925

2. Các căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư 13/2016/TT-BXH ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển. tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

- Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 18/05/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Quyết định số 8136/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 18/05/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện chỉ thị số 52-CT/TU ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Thông báo số 318/TB-VP ngày 01/11/2016 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp về việc triển khai các nội dung của chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 30/04/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đè án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Công văn số 4811/UBND-SXD ngày 27/06/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức thi tuyển phương án thiết kế mẫu Nhà ở và nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Mục đích:

- Làm căn cứ để các tổ chức tư vấn thiết kế, các cá nhân có đủ điều kiện thiết kế mẫu Nhà ở và nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Làm cơ sở để Ban tổ chức và Hội đồng tuyển chọn lựa chọn phương án thi tuyển thiết kế mẫu Nhà ở và nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

4. Yêu cầu của cuộc thi:

- Các tổ chức, cá nhân dự thi tuyển thiết kế mẫu phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Các đơn vị tham gia dự thi phải nhận thức đầy đủ các Kiến trúc sư, Kỹ sư chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao nghiên cứu và đề xuất phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật quy định tại nhiệm vụ thiết kế.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế được Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.

- Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi.

- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.

5. Đối tượng và điều kiện dự thi.

Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng tuyển chọn, tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ các điều kiện sau đây đều được quyền tham gia dự thi.

Các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền lợi và ngũa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.

6. Quy chế thi tuyển:

6.1. Đăng ký tham gia dự thi:

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

-Đơn đăng ký dự thi (Phụ lục 1).

- Hồ sơ năng lực (Phụ lục 2).

Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban tổ chức.

Căn cứ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi, Ban tổ chức lựa chọn tất cả các đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu, mời tham gia dự thi.

6.2 Nộp sản phẩm dự thi:

Các đơn vị được mời tham gia dự thi có 30 ngày để thực hiện phương án (bao gồm cả thời gian nghiên cứu khảo sát hiện trạng, hỏi và trả lời liên quan đến cuộc thi).

Sản phẩm dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban tổ chức. Lưu ý: Trường hợp nộp theo đường bưu điện bắt buộc phải đến được Ban tổ chức trước thời hạn quy định, không tính dấu bưu điện. Nếu không, sẽ bị loại và không hoàn trả.

Sản phẩm dự thi phải được niêm phong kín, bên ngoài chỉ ghi “Mã ẩn danh” của đơn vị, thành phần gồm:

a) Hồ sơ thông tin dự thi (Phụ lục 3).

b) Phương án dự thi, bao gồm:

- 09 bộ thuyết minh khổ giấy A3 + 01 đĩa CD, thể hiện các nội dung:

+ Ý tưởng thiết kế.

+ Sự phù hợp với yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan khu vực.

+ Công năng sử dụng

+ Giải pháp kỹ thuật, thi công công trình.

+ Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ

+ Khái toán kinh phí, hiệu quả kinh tế.

+ Tập bản vẽ thu nhỏ.

+ Video (nếu có).

-01 bộ bản vẽ trưng bày bồi trên bảng cứng khổ A1 + đĩa CD, thể hiện các nội dung:

+ Mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình.

+ Các phối cảnh công trình.

+ Các bản vẽ khác (đơn vị dự thi đề xuất thêm đẻ làm nổi bật ý tưởng).

-Mô hình phương án (nếu có).

6.3. Nguyên tắc ẩn danh:

Đơn vị dự thi tự chọn một “ Mã ẩn danh” cho phương án, gồm 2 chữ cái và hai chữ số (ví dụ: AB12).

Phương án dự thi chỉ thể hiện mã ẩn danh, không được tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến đơn vị dự thi.

Hồ sơ thông tin đơn vị dự thi được bảo quản và công bố khi Hội đồng tuyển chọn hoàn thành nhận xét đánh giá các phương án dự thi.

* Ghi chú: Ban tổ chức không nhận hồ sơ có ghi tên đơn vị dự thi hoặc ký hiệu có thông tin liên quan đơn vị dự thi.

6.4. Bảo vệ phương án trước Hội đồng tuyển chọn:

Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đơn vị dự thi được thông báo thời điểm, địa điểm chính thức tiến hành bảo vệ phương án trước Hội đồng tuyển chọn.

Mỗi đơn vị cử đại diện báo cáo, bảo vệ phương án theo hình thức trình chiếu, thuyết minh. Đơn vị dự thi chuẩn bị file và trình chiếu tại thời điểm báo cáo. Trường hợp báo cáo theo hình thức khác, đơn vị dự thi tự trang bị các phương tiện cần thiết.

Thời gian mỗi đơn vị báo cáo tối đa 15 phút.

6.5. Quy trình chấm chọn phương án:

Sau khi nghiên cứu các phương án dự thi và nghe các đơn vị trình bày, Hội đồng tuyển chọn phân tích, đánh giá, chấm chọn. Các phương án có số điểm cao nhất được xếp hạng theo cơ cấu giải thưởng.

Tiêu chí đánh giá phương án:

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm tối đa

1

Giải pháp quy hoạch

10

2

Giải pháp kiến trúc

40

3

Giải pháp kỹ thuật

20

4

Giải pháp kinh tế

25

5

Thuyết minh bảo vệ phương án

5

 

Tổng số điểm

100

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả thành viên Hội đồng tuyển chọn ký xác nhận.

Các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển không có quyền yêu cầu giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các phương án dự thi.

6.6. Công bố kết quả và trao giải:

Ban tổ chức tổng hợp kết quả báo cáo chủ đầu tư quyết định, công bố kết quả chính thức của cuộc thi. Trường hợp chủ đầu tư cần nghe chi tiết thì chỉ những phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để báo cáo khi có yêu cầu.

Lễ trao giải thưởng được tổ chức sau khi có kết quả được duyệt.

6.7. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải nhất: 150 triệu đồng.

- Giải nhì: 50 triệu đồng.

Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải phải nộp theo quy định, được gửi đến các đơn vị sau khi chủ đầu tư phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

6.8. Quyền và trách nhiệm của đơn vị dự thi:

Thực hiện đúng theo quy chế này.

Trường hợp sao chép hoặc sử dụng lại một phần đồ án kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tác giả sáng tạo ra đồ án đó.

Không sử dụng phương án đạt giải tại cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi nào khác.

Đơn vị có phương án xếp hạng cao sẽ được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Nếu đơn vị được chọn không đủ điều kiện năng lực thi có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Trường hợp không thương thảo được hoặc đơn vị có phương an xếp hạng cao từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thiết kế phù hợp để thực hiện.

6.9. Quyền và trách nhiệm của Ban tổ chức cuộc thi:

Tổ chức cuộc thi công khai minh bạch. Mọi yêu cầu phải được thông báo đến các đơn vị dự thi đầy đủ rõ ràng.

Bảo vệ thông tin của các đơn vị dự thi.

Sở hữu toàn bộ sản phẩm tham gia dự thi.

Thanh toán kinh phí giải thưởng cho các đơn vị dự thi theo quy định.

Yêu cầu đơn vị dự thi hoàn trả kinh phí giải thưởng nếu phát hiện đơn vị sử dụng phương án đạt giải cuộc thi này vào cuộc thi khác.

Lựa chọn một đơn vị đủ năng lực và phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo dựa trên ý tưởng và kết quả nghiên cứu của nhiều phương án trong cuộc thi này nhưng phải ghi rõ nguồn trong khi sử dụng.

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUỘC THI PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC MẪU NHÀ Ở, NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

1.Các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng:

* Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

- Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 10 m²; chiều rộng thông thủy không dưới 2.40m; chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 2.70m.

- Diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5 m² cho một người.

- Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng để bán hoặc cho thuê mua thì từng phòng ở phải được xây dựng khép kín (có khu vệ sinh). Trường hợp để cho thuê thì có thể sử dụng khu vệ sinh chung cho nhiều phòng ở, nhưng phải bố trí khu vệ sinh riêng cho nam và nữ.

* Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ, căn nhà do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng, cụ thể như sau:

- Đối với căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ khép kín theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, có diện tích sử dụng tối thiểu là 25 m2 (bao gồm cả khu vệ sinh).

- Đối với căn nhà (không phải căn hộ nhà chung cư) phải đáp ứng tiêu chuẩn về phòng ở nêu trên và phải được xây dựng khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ sinh riêng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 25 m² (bao gồm cả khu vệ sinh); đáp ứng các quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng.

* Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ chung cư trong dự án nhà ở công nhân:

- Phải được xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m² sàn, tối đa là 70 m² sàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1.5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Yêu cầu thiết kế :

2.1. Một số vị trí, đặc điểm khu đất tham khảo để xây dựng phương án:

a) Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh

- Địa điểm: Vệt kẹp đường ĐT 602 và KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.

- Tổng diện tích đất: 38.625 m².

b) Nhà ở công nhân tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh

- Khu phía Tây tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh.

- Khu phía Tây mở rộng tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh.

c) Dự án Nhà ở công nhân tại Khu đất ký hiệu B4-1, B4-2 Khu tái định cư Hòa Hiệp 4, quận Liên Chiểu.

- Địa điểm: Khu đất ký hiệu B4-1, B4-2 Khu tái định cư Hòa Hiệp 4, quận Liên Chiểu.

- Tổng diện tích khu đất: 42.784 m².

d) Dự án Nhà ở công nhân tại Khu đất hỗn hợp tại khu vực giáp ranh dự án KCN Hòa cầm, quận Cẩm Lệ.

- Tổng diện tích khu đất là 38.682 m²

- Quy mô dự kiến: khu nhà ở, nhà để xe, nhà trẻ, diêu thị mini, khu thể thao, cây xanh công viên.

- Số lượng nhà ở: 1.400 căn hộ.

2.2. Mẫu thiết kế:

Gồm 03 mẫu:

- Mẫu 1: mẫu nhà trọ quy mô 01 tầng (có thể có lửng)

- Mẫu 2: mẫu nhà ở dạng căn hộ quy mô từ 03 đến 05 tầng

- Mẫu 3: mẫu nhà chung cư quy mô từ 05 đến 12 tầng

* Lưu ý:

- Bắt buộc các bài tham gia dự thi phải nghiên cứu, đề xuất ý tưởng cho cả 03 mẫu thiết kế.

- Mẫu thiết kế đảm bảo tính linh hoạt đa dạng để có thể áp dụng phù hợp cho các vị trí đất khác nhau trên thực tế.

2.3. Quy hoạch, kiến trúc:

- Hình thức kiến trúc hiện đại, đặc trưng của nhà ở. Tạo thành quần thể công trình điểm nhấn của các khu công nghiệp thành phố.

- Mật độ xây dựng tối đa 65%. Kết hợp nhiều cây xanh tạo cảnh quan.

- Công năng linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu sử dụng của bộ phận công nhân lao động. Tạo tiếp cận cho người tàn tật. Có giải pháp an toàn về tổ chức thoát người trong trường hợp khẩn cấp.

- Hướng đến tiêu chí kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường. Phù hợp với khí hậu ven biển và hứng chịu trực tiếp của gió bão.

2.4 Kỹ thuật công trình:

- Các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị công trình (điện, thông tin liên lạc, an ninh, thang máy, điều hòa không khí, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường…) đảm bảo đồng bộ, tiên tiến, an toàn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

- Sử dụng công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng phù hợp để giảm giá thành đầu tư.

- Kết cấu hiện đại, an toàn, bền vững, chống động đất, bảo đảm tính khả thi.

- Có giải pháp tiết kiệm năng lượng; chiếu sáng, thông gió tự nhiên; hạn chế tối đa sử dụng điều hòa không khí.

2.5. Về kinh tế:

Kinh phí đầu tư xây dựng tiết kiệm phù hợp với điều kiện địa phương, vận hành duy tu phù hợp, tiết kiệm.

2.6. Các yêu cầu khác:

- Đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, đặc điểm của người lao động.

- Có thể đề xuất thêm nội dung khác nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu sử dụng đối với công trình.

Kế hoạch thi tuyển

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC MẪU NHÀ Ở, NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

TT

Nội dung

Thời gian

Mời thi tuyển và tiếp nhận phương án dự thi

1

Công bố cuộc thi

02/04/2018

2

Tiếp nhận đăng ký dự thi

02/05/2018

09/05/2018

3

Xét chọn và mời đơn vị đủ năng lực tham gia cuộc thi

11/05/2018

4

Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi

13/05/2018

29/06/2018

5

Tiếp nhận sản phẩm dự thi

30/06/2018

Chấm chọn phương án và công bố, trao giải

6

Các đơn vị dự thi bảo vệ phương án trước Hội đồng tuyển chọn

Dự kiến tháng 07/2018

7

Hội đồng Tuyển chọn chấm chọn

8

Công bố, trao giải

LIÊN HỆ

Cuộc thi Phương án kiến trúc mẫu nhà ở, nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng.
- Địa chỉ: số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236. 3797925 (gặp Chị Hương hoặc Anh Tài)
- Email: xuanhuong.ktk7@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây